Start IPNiW

IPN

Cele projektu

• zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno - wychowawczo - profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;

• zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania;

• zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

• podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły.

 

Indywidualizacja procesów nauczania- wstęp

Indywidualizacja to uwzględnienie w systemie dydaktyczno- wychowawczym różnic indywidualnych między uczniami i stosowanie takich zabiegów pedagogicznych, które (przy uwzględnieniu owych różnic) sprzyjają maksymalnemu rozwojowi osobowości uczących się.

T. Lewowicki, Indywidualizacja kształcenia. Dydaktyka różnicowa. Warszawa 1997.

 

Z komentarza prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej do podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej :

„(...) Edukacja szkolna jest wielkim dobrodziejstwem pod warunkiem, że dzieci potrafią sprostać stawianym im wymaganiom i korzystać z nauki organizowanej według szkolnych metod. Jeśli nie są gotowe do podjęcia nauki, źle im się widzie od pierwszego dnia pobytu w szkole.

Problem w tym, że w każdej grupie pierwszoklasistów występują znaczne różnice indywidualne w rozwoju umysłowym /sięgające nawet do 4 lat rozwoju umysłowego/ Dla uczniów zbyt dziecinnych wszystko jest za trudne i dzieje się za szybko. Dla dzieci o znakomitych możliwościach umysłowych nauka szkolna jest mało interesująca. Muszą bowiem uczyć się tego, co już dawno potrafią.”

 

„Indywidualne spojrzenie na każdego ucznia pozwala z nim efektywnie pracować.”

„Indywidualizacja pracy z dzieckiem to normalna, powszechna praktyka szkoły.”

„Indywidualne podejście do potrzeb każdego ucznia należy do  statutowych zadań szkoły, do których realizacji jest ona prawnie zobowiązana.”

Z wstąpienia Emilii Wojdyły, zastępcy dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN: „Przypomnienie założeń projektu: Indywidualizacja procesu....” Warszawa, ORE 29 X 2010 r.

„Nauczanie zindywidualizowane to edukacja nastawiona na każde dziecko. Edukacja ta w swoich założeniach opiera sięna dwóch konstytutywnych elementach: diagnozie potencjału i potrzeb dziecka oraz na optymalnym dostosowaniu opieki i wsparcia”.

M. Lorek, K. Sośniak, Ja i my. Program nauczania wraz z indywidualizacją procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III. Katowice 2010.

 

Grupa docelowa

» uczniowie klas I-III.

» Projekt zakłada zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej, w szczególności, w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

Standardy projektu

W projekcie przewidziane jest osiągnięcie niżej wymienionych STANDARDÓW.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie jest osiągnięcie przez każdą ze szkół przystępujących do projektu standardów I, II i III.

Standard IV i V finansowany jest ze środków POKL.

Standard I:

W szkole działa zespół nauczycieli odpowiedzialnych za  opracowanie, wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III w kontekście nowej reformy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym:

• zespół przeprowadza rozpoznanie potrzeb, opracowuje/modyfikuje programy nauczania;

• zespół monitoruje realizację programów i ocenia skuteczność oddziaływań;

• w skład zespołu wchodzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele pracujący bezpośrednio z uczniami klas I–III.

Standard II:

• Nauczyciele realizują opracowany program, w tym indywidualizują pracę z uczniem.

• Programy opisują wykorzystywane metody i formy pracy w odniesieniu do indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

Standard III:

Nauczyciele posiadają kompetencje i kwalifikacje do prowadzenia zindywidualizowanych zajęć z uczniami, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wykorzystują w pracy aktywizujące metody nauczania.

Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zależności od potrzeb, wynikających z przeprowadzonego w szkole wstępnego rozpoznania i zaplanowanych do realizacji zajęć wspierających uczniów.

Standard IV:

Szkoła posiada pomieszczenia dydaktyczne dla klas I-III, wyposażone zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym oraz z zasadami indywidualizacji procesu nauczania i wychowania.

 Szkoła doposaża swoją bazę dydaktyczną w sprzęt specjalistyczny (np.: oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej). Planowane elementy doposażenia szkoły odpowiadają rozpoznanym potrzebom i zaplanowanym zajęciom dodatkowym.

Standard V:

Szkoła realizuje ofertę zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, opracowaną przez zespół nauczycieli.

Szkoła organizuje dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb:

• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

• zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;

• gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy;

• specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np.: hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych;

• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.: prowadzenie obserwacji przyrodniczych).