Start

PROCEDURY DOTYCZĄCE ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY

1.Zapisy na obiady i podpisanie umowy na kolejny rok szkolny dokonywane są w ostatnim tygodniu sierpnia  oraz w pierwszym tygodniu nauki . Uczniowie zgłoszeni po tym terminie , z obiadów będą mogli korzystać w kolejnym miesiącu .

2. Z tytułu żywienia dziecka w szkole rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do pokrycia opłaty miesięcznej wynikającej z pomnożenia dziennej stawki żywieniowej i ilości dni nauki szkolnej w danym miesiącu . Łączna stawka z tytułu żywienia dziecka płatna jest do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy (z wyjątkiem opłat za wrzesień - do 05.09. i styczeń –od 01.01.do 05.01.). O terminowej wpłacie decyduje data wpływu na konto szkoły . Nie uiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

3. Odsetki ustawowe naliczane są kwartalnie , z wyjątkiem miesięcy od września do grudnia . Odsetki za miesiące wrzesień – grudzień należy uiścić do dnia 22 grudnia .

4. Trzykrotne nie uiszczenie wpłaty za obiady w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem ucznia z listy korzystających z obiadów szkolnych .

5. Opłaty należy dokonywać przekazem w banku , na poczcie lub przez Internet na konto placówki : ING Bank Śląski 69 1050 1357 1000 0022 6834 8774 .

6. Po dokonaniu opłaty należy okazać do wglądu dowód wpłaty nauczycielowi świetlicy lub intendentowi szkolnemu .

7.  Rachunek za żywienie wystawia intendent . Rachunek za miesiąc wrzesień będzie wystawiony po dokonaniu przez rodzica/prawnego opiekuna wpłaty na konto szkoły . Rachunki za kolejne miesiące będą wystawiane do 20-go każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

8.  Zwrot za niewykorzystane obiady przysługuje po uprzednim zgłoszeniu przez rodzica/ prawnego opiekuna nieobecności ucznia w szkole osobiście bądź telefonicznie . Nieobecność ucznia zgłoszona tego samego dnia do godz. 9 00 skutkuje odliczeniem należności za obiady już tego samego dnia Nieobecność nie zgłoszona będzie odliczana dopiero od trzeciego dnia nieobecności do powrotu dziecka do szkoły. Odliczenia kwoty następuje z odpłatności w następującym porządku :

za wrzesień – w listopadzie

za październik – w grudniu

za listopad – w grudniu

za grudzień – po 15 grudnia : zwrot dokonywany w gotówce za pisemnym potwierdzeniem rodzica/ prawnego opiekuna

za styczeń – w marcu itd. ….

za czerwiec po 15 czerwca : zwrot dokonywany w gotówce za pisemnym potwierdzeniem

rodzica/ prawnego opiekuna .

9. Dopuszcza się odbieranie obiadów przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka w przypadku jego nieobecności w szkole .

10. W sytuacji wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wypowiedzeniem.

11. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić na piśmie do nauczyciela świetlicy lub intendenta najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji .

12. W wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliusza Słowackiego w Siemianowicach Śląskich.