Start standardy projektu

Standardy projektu

W projekcie przewidziane jest osiągnięcie niżej wymienionych STANDARDÓW.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie jest osiągnięcie przez każdą ze szkół przystępujących do projektu standardów I, II i III.

Standard IV i V finansowany jest ze środków POKL.

Standard I:

W szkole działa zespół nauczycieli odpowiedzialnych za  opracowanie, wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III w kontekście nowej reformy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym:

• zespół przeprowadza rozpoznanie potrzeb, opracowuje/modyfikuje programy nauczania;

• zespół monitoruje realizację programów i ocenia skuteczność oddziaływań;

• w skład zespołu wchodzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele pracujący bezpośrednio z uczniami klas I–III.

Standard II:

• Nauczyciele realizują opracowany program, w tym indywidualizują pracę z uczniem.

• Programy opisują wykorzystywane metody i formy pracy w odniesieniu do indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

Standard III:

Nauczyciele posiadają kompetencje i kwalifikacje do prowadzenia zindywidualizowanych zajęć z uczniami, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wykorzystują w pracy aktywizujące metody nauczania.

Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zależności od potrzeb, wynikających z przeprowadzonego w szkole wstępnego rozpoznania i zaplanowanych do realizacji zajęć wspierających uczniów.

Standard IV:

Szkoła posiada pomieszczenia dydaktyczne dla klas I-III, wyposażone zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym oraz z zasadami indywidualizacji procesu nauczania i wychowania.

 Szkoła doposaża swoją bazę dydaktyczną w sprzęt specjalistyczny (np.: oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej). Planowane elementy doposażenia szkoły odpowiadają rozpoznanym potrzebom i zaplanowanym zajęciom dodatkowym.

Standard V:

Szkoła realizuje ofertę zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, opracowaną przez zespół nauczycieli.

Szkoła organizuje dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb:

• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

• zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;

• gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy;

• specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np.: hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych;

• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.: prowadzenie obserwacji przyrodniczych).