Start IPNiW Indywidualizacja procesów nauczania- wstęp

Indywidualizacja procesów nauczania- wstęp

Indywidualizacja to uwzględnienie w systemie dydaktyczno- wychowawczym różnic indywidualnych między uczniami i stosowanie takich zabiegów pedagogicznych, które (przy uwzględnieniu owych różnic) sprzyjają maksymalnemu rozwojowi osobowości uczących się.

T. Lewowicki, Indywidualizacja kształcenia. Dydaktyka różnicowa. Warszawa 1997.

 

Z komentarza prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej do podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej :

„(...) Edukacja szkolna jest wielkim dobrodziejstwem pod warunkiem, że dzieci potrafią sprostać stawianym im wymaganiom i korzystać z nauki organizowanej według szkolnych metod. Jeśli nie są gotowe do podjęcia nauki, źle im się widzie od pierwszego dnia pobytu w szkole.

Problem w tym, że w każdej grupie pierwszoklasistów występują znaczne różnice indywidualne w rozwoju umysłowym /sięgające nawet do 4 lat rozwoju umysłowego/ Dla uczniów zbyt dziecinnych wszystko jest za trudne i dzieje się za szybko. Dla dzieci o znakomitych możliwościach umysłowych nauka szkolna jest mało interesująca. Muszą bowiem uczyć się tego, co już dawno potrafią.”

 

„Indywidualne spojrzenie na każdego ucznia pozwala z nim efektywnie pracować.”

„Indywidualizacja pracy z dzieckiem to normalna, powszechna praktyka szkoły.”

„Indywidualne podejście do potrzeb każdego ucznia należy do  statutowych zadań szkoły, do których realizacji jest ona prawnie zobowiązana.”

Z wstąpienia Emilii Wojdyły, zastępcy dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN: „Przypomnienie założeń projektu: Indywidualizacja procesu....” Warszawa, ORE 29 X 2010 r.

„Nauczanie zindywidualizowane to edukacja nastawiona na każde dziecko. Edukacja ta w swoich założeniach opiera sięna dwóch konstytutywnych elementach: diagnozie potencjału i potrzeb dziecka oraz na optymalnym dostosowaniu opieki i wsparcia”.

M. Lorek, K. Sośniak, Ja i my. Program nauczania wraz z indywidualizacją procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III. Katowice 2010.