Start Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach
wydawanych na jej podstawie, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ideami
zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach
Dziecka, a także programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie Prawo
oświatowe i jako szkoła publiczna:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje ramowy plan nauczania oraz programy nauczania uwzględniające podstawę
programową kształcenia ogólnego;
5) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej przez:
1) prawidłową realizację treści programowych z przedmiotów nauczania;
2) ukazywanie wartości kulturowych, ekonomicznych i ekologicznych Śląska;
3) prowadzenie nauki religii/etyki;
4) kultywowanie tradycji narodowych i patriotycznych w czasie trwania uroczystości
szkolnych i lokalnych;
5) organizowanie w różnych formach uroczystości z okazji świąt państwowych
i narodowych.

Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, nawiązuje współpracę
z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w celu określenia predyspozycji ucznia,
diagnozowania deficytów i podjęcia właściwej korekty.

Współpracuje z domem rodzinnym mając na celu jak najlepszy rozwój intelektualny
i psychofizyczny uczniów oraz w zakresie wyboru dalszej drogi kształcenia.

Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych
w ustawie przez:
1) powołanie Rady Rodziców;
2) szukanie źródeł finansowania niektórych poczynań szkoły;
3) organizowanie współpracy na linii szkoła – dom ucznia;
4) nawiązanie współpracy z instytucjami działającymi w otoczeniu szkoły, mieście
i regionie.

Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły przez:
1) zabezpieczenie godzin pracy świetlicy szkolnej dostosowanych do potrzeb środowiska;
2) organizację żywienia uczniów;
3) kierowanie do placówek opiekuńczych działających na terenie miasta i poza nią.

Zapewnia pobieranie nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie
i zagrożone niedostosowaniem społecznym zgodnie z indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

Organizuje kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących
obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach
oświaty innych państw.