Start Status prawny

Status prawny

Akty prawne regulujące działalność szkoły:

  • Ustawa Prawo Oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zm.)
  • Ustawa Karta Nauczyciela (Dz.U. 2021 poz. 1762 ze zm.)
  • Akt założycielski
  • Statut szkoły
  • Zarządzenia dyrektora
  • Regulaminy wewnętrzne

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Juliusza słowackiego jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Siemianowice Śląskie. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty.