Start CEREMONIAŁ SZKOŁY

SZTANDAR SZKOŁY

1. Szkoła od uroczystości obchodów 100-lecia czyli od 7.05.2004 posiada sztandar szkoły.

2. Wygląd sztandaru ( lewą i prawą stronę ) przedstawiają zdjęcia.

3. Poczet sztandarowy występuje w czasie uroczystych akademii szkolnych oraz świąt szkolnych. Wystawiany jest również podczas uroczystości patriotycznych na terenie gminy Siemianowice Śląskie.

4. Sztandar przechowywany jest w gabinecie dyrektora szkoły.

5.

a) Poczet sztandarowy wyznaczany jest co roku spośród uczniów wchodzących w skład Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego.

b) Skład pocztu wybiera się wśród uczniów klas piątych.

c) Uroczystego przekazania sztandaru dokonuje się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

6. Poczet sztandarowy stanowią :

a) chorąży pocztu- uczeń

b) asysta uczennica

c) asysta uczennica

7. Poczet sztandarowy występuje w ubiorze odświętnym (biało - czarnym), w rękawiczkach. Skład pocztu nosi szarfy biało - czerwone przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza.

8. W czasie uroczystości sztandar nosi się rozwinięty.

9. W przeddzień świąt państwowych, ważnych rocznic lub okolicznościowych uroczystości, na budynkach szkoły podnosi się flagę państwową.

HYMN SZKOŁY

1. Szkoła posiada własny hymn.

2. Hymn szkoły jest grany i śpiewany na wszystkich uroczystościach szkolnych.

3. Melodia i słowa hymnu brzmią następująco :

4. W trakcie grania i śpiewania hymnu, wszyscy przyjmują postawę zasadniczą.

CEREMONIAŁ SZKOLNY

1. W skład ceremoniału szkolnego wchodzi :

1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

2) ślubowanie klas pierwszych

3) obchody Święta Patrona Szkoły

4) uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły

5) uroczyste zakończenie roku szkolnego

6) uroczyste pożegnanie nauczycieli i pracowników szkoły przechodzących na emeryturę

2. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

a.Każdy nowy rok szkolny rozpoczyna się uroczystym apelem.

b.Uroczystość odbywa się w sali gimnastycznej.

c.Uczniowie występują w odświętnych strojach uczniowskich.

d.Uroczystość składa się z :

1 ) części oficjalnej :

- wprowadzenie sztandaru

- odśpiewanie hymnu państwowego

- okolicznościowych przemówień

2 ) części artystycznej przygotowanej przez uczniów

3 ) części końcowej

- odśpiewanie hymnu szkoły

- wyprowadzenie sztandaru

3.Ślubowanie klas pierwszych

a. Każdego roku do społeczności szkolnej uroczyście przyjmowani są uczniowie klas pierwszych.

b. Uroczystość ma miejsce w sali gimnastycznej i jest przygotowywana przez wychowawców klas pierwszych i Samorząd Uczniowski.

c. Uczniowie występują w strojach odświętnych,

d. Podczas wyżej wymienionej uroczystości występują następujące elementy symboliki szkolnej : ślubowanie na sztandar szkoły, symboliczne pasowanie na ucznia.

4. Obchody Święta Patrona Szkoły.

Na obchody Święta Patrona składają się następujące imprezy :

1) Dzień samorządności.

2) Uroczysty apel z konkursami i przedstawianiem fragmentów dzieł Patrona Szkoły.

5. Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły

a. Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły odbywa się każdego roku szkolnego na zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych.

b. Uroczystość odbywa się w sali gimnastycznej.

c. Uczniowie występują w strojach odświętnych.

d. Uroczystość składa się z :

1)części oficjalnej:

- wprowadzenie sztandaru

- odśpiewanie hymnu państwowego

- okolicznościowych przemówień

- wręczenie przez Dyrektora szkoły listów gratulacyjnych

rodzicom najlepszych absolwentów

- wręczenie przez Dyrektora szkoły najlepszym absolwentom świadectw

ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz nagród książkowych i rzeczowych

- wręczenie przez wychowawców klas pozostałych świadectw ukończenia szkoły

2)części artystycznej przygotowanej przez uczniów klas młodszych i odchodzących absolwentów

3)części końcowej

- odśpiewanie hymnu szkoły

- wyprowadzenie sztandaru

6. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

a. Każdy rok szkolny kończy się uroczystym apelem.

b. Uroczystość odbywa się w sali gimnastycznej.

c. Uczniowie występują w strojach odświętnych.

d. Uroczystość składa się z :

1) części oficjalnej

- wprowadzenie sztandaru

- odśpiewanie hymnu państwowego

- okolicznościowych przemówień

- wręczenie przez Dyrektora szkoły najlepszym uczniom świadectw z wyróżnieniem i nagród książkowych

2) części artystycznej przygotowanej przez uczniów

3) części końcowej

- uroczyste przekazanie sztandaru szkoły uczniom klas piątych

- odśpiewanie hymnu szkoły

- wyprowadzenie sztandaru

e. Pozostałe świadectwa wręczane są uczniom przez wychowawców podczas spotkań w klasach.

7. Uroczyste pożegnanie nauczycieli i pracowników szkoły przechodzących na emeryturę

a. Nauczycieli i pracowników szkoły przechodzących na emeryturę żegna się w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych.

b. Uroczystość ma charakter spotkania kameralnego. Odchodzącym na emeryturę wręczane są kwiaty i okolicznościowe pamiątki.