Start Funkcjonowanie szkoły Regulamin

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliusza Słowackiego w Siemianowicach Śląskich w czasie epidemii.

Regulamin funkcjonowania

Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliusza Słowackiego

w Siemianowicach Śląskich

w czasie epidemii.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19,
 • Rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2020, poz.878).
 • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

§ 1

 1. Niniejsze zasady ustala się w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły i ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.
 2. Zasady obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 11
  im. Juliusza Słowackiego w Siemianowicach Śląskich niezależnie od formy zatrudnienia, rodziców uczniów, dzieci uczęszczających do szkoły oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.
 3. Za zapewnienie stosowania w placówce niniejszych zasad odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliusza Słowackiego w Siemianowicach Śląskich.

§ 2

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych.
 2. W razie podejrzenia u ucznia objawów zakażenia wdraża się procedurę § 7 ust. 2 – 6.
 3. Do szkoły uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach, nie wcześniej niż 5 – 10 min przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci nie mogą wchodzić do budynków szkoły. Wyjątek stanowią:

1)    przez okres dwóch tygodni od daty rozpoczęcia roku szkolnego opiekunowie uczniów klas pierwszych – 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.

2)    stale, opiekunowie odbierający dzieci ze świetlicy szkolnej – 1 opiekun z dzieckiem/ /dziećmi.

 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Rodzice/opiekunowie, przed wejściem do budynków szkoły, są zobowiązani do założenia maseczek zasłaniających usta i nos, zdezynfekowania rąk lub nałożenia rękawiczek jednorazowych oraz zachowania dystansu min. 1,5 m.
 3. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 4. Kontakt z sekretariatem, wychowawcą, nauczycielami lub pracownikami szkoły odbywa się poprzez dziennik elektroniczny, telefoniczne lub mailowo. Dopuszcza się kontakt osobisty po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 5. Należy do minimum ograniczyć obecność w szkole osób postronnych.

10.  Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych.

11.  Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

12.  Płyny do dezynfekcji rąk znajdują się przy wejściach do budynków szkoły, przy wejściach do klas, sali gimnastycznej, sali zabaw oraz wszystkich innych pomieszczeń szkoły.

13.  Przy wejściu do budynków umieszczono informacje o obowiązku zakładania maseczek, dezynfekcji rąk, instrukcje użycia maseczek i środka dezynfekującego oraz numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

14.  W poszczególnych pomieszczeniach szkoły gdzie znajdują się umywalki umieszczono instrukcje mycia rąk.

§ 3

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Pracownicy z objawami choroby nie mogą przychodzić do pracy.
 3. Pracownicy winni używać maseczek w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 4. Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z osobami
  z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 5. Z pomieszczeń szkolnych należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.
 6. Dezynfekcji podlegają wszystkie zabawki, przedmioty, sprzęty, narzędzia, pomoce dydaktyczne,  które były używane w trakcie pracy z uczniem, a także powierzchnie, jak np. biurka, stoły, klamki itp.
 7. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60% i przetarcie ściereczką lub wyczyszczeniu w ciepłej wodzie z mydłem o temperaturze minimum 60 stopni.
 8. Płyny dezynfekujące dostępne są dla pracowników.
 9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

10.  Zaleca się:

1)   utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,

2)   dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz
w razie potrzeby,

3)   dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,

4)   dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,

5)   czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.

11.  Do obowiązków personelu obsługi należy także:

1)   sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,

2)   napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie
i dezynfekowanie,

3)   wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

12.  Wszystkie narzędzia służące do sprzątania oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane.

13.  Nauczyciele wietrzą salę, w której odbywały się zajęcia, podczas przerw międzylekcyjnych.

14.  Wychowawcy i nauczyciele wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.

15.  Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych zasad higieny i procedur dotyczących profilaktyki COVID.

16.  W czasie lekcji podczas pracy w ławce uczeń nie ma obowiązku zakładania maseczki.
W innych sytuacjach obowiązuje maseczka.

17.  Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają na boisku i placu szkolnym zachowując dystans społeczny.

18.  W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie pozostają w budynku. Uczniowie poszczególnych klas mają przypisane sektory, w których spędzają przerwy. Podczas przemieszczania się i przerw uczniowie obowiązkowo zakładają maseczki.

19.  Nauczyciele dyżurujący konsekwentnie  nadzorują przebywanie uczniów w wyznaczonych sektorach na korytarzu szkolnym oraz przestrzeganie przez uczniów zapisów niniejszego regulaminu.

20.  W toaletach szkolnych może przebywać w jednym czasie troje uczniów.

21.  Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

22.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

23.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

24.  Do szatni przy sali gimnastycznej uczniowie wchodzą po dezynfekcji rąk według ustalonej przez nauczyciela kolejności i przebierają się w miejscach w szatni wyznaczonych przez nauczyciela z zachowaniem odpowiedniego dystansu.

25.  Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, butelek bez podpisu nie można używać.

26.  W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.

27.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe lub zastąpić je innymi.

28.  Komputerowe stanowisko uczniowskie podlega dezynfekcji po przeprowadzonych zajęciach. Dopuszcza się możliwość zabezpieczenia folią klawiatury i myszy.

§ 4

BIBLIOTEKA

 1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów:

poniedziałek od 8:00 do 14:00,

wtorek od 8:00 do 14:00,

środa od 8:00 do 14:00,

czwartek od 8:00 do 12:00,

piątek od 8:00 do 13:00.

 1. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych, co najmniej raz dziennie.
 2. Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują ręce.
 3. W bibliotece mogą przebywać wyłącznie dwie osoby wypożyczające lub oddające materiały biblioteczne.
 4. Uczniowie nie mają dostępu do księgozbioru. Książki podaje nauczyciel.
  1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne zwrócone po wypożyczeniu.
  2. Okres kwarantanny dla książek i czasopism przechowywanych w bibliotece wynosi
   24 godziny. Elementy plastikowe podlegają kwarantannie 72 godziny.
 5. Po przyjęciu materiałów bibliotecznych od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały materiały biblioteczne.
 6. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu materiałów bibliotecznych postępuję wg zasad opisanych
  w § 2 ust. 6.

§ 5

ŚWIETLICA

 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
 2. Ze względu na specyficzną sytuację w świetlicy szkolnej mogą przebywać jedynie uczniowie nie mający opieki w domu – oboje rodziców pracuje.
 3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem wszelkich wytycznych
  ( 4 m2 na osobę, dystans min. 1,5 m ).
 4. Ze względu na bezpieczeństwo uczniowie nie mogą przynosić swoich zabawek.
 5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 6. W miarę sprzyjających warunków atmosferycznych zaleca się korzystanie przez uczniów
  z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 7. Opiekun odbierający dziecko/ dzieci postępuję wg zasad opisanych w § 2 ust. 6.

§ 6

STOŁÓWKA

 1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:

1)   ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,

2)   zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,

3)   stosować środki ochrony osobistej.

 1. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
 2. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
 3. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć
  i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
 4. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie
  i dezynfekcję, m.in.:

1)   przed rozpoczęciem pracy,

2)   przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

3)   po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

4)   po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,

5)   po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,

6)   po skorzystaniu z toalety,

7)   po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,

8)   po jedzeniu, piciu.

 1. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy  obiadowej stanowią grupę.
 2. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
 3. Pracownicy kuchni podają przygotowane posiłki oraz rozdają sztućce.
 4. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.

10.   Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.

§ 7

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

U PRACOWNIKÓW SZKOŁY LUB UCZNIÓW

 1. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 2. W razie wystąpienia objawów chorobowych, sugerujących możliwość zakażenia u dziecka lub pracownika szkoły po pierwsze mierzy się temperaturę.
 3. Pomiaru temperatury dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.
 4. Pomiaru temperatury należy dokonywać termometrem bezdotykowym.
 5. Osoba dokonująca pomiaru temperatury musi mieć założone rękawiczki jednorazowe oraz osłonę twarzy (przyłbicę lub maskę).
 6. W przypadku zbadania  u dziecka  temperatury powyżej 37°C  (potwierdzonej
  w dwukrotnym badaniu) dyrektor szkoły podejmuje następujące działania:

a)   dziecko, u którego stwierdzono podwyższoną temperaturę, pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi przechodzi do wyznaczonego  odizolowanego pomieszczenia;

b)   dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z rodzicami dziecka
i informuje ich o wynikach pomiaru temperatury oraz o innych niepokojących objawach zaobserwowanych u dziecka;

c)   rodzice prawni zobowiązani są niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły i skonsultować stan zdrowia dziecka z lekarzem;

d)   do czasu przyjazdu rodziców/ prawnych opiekunów dziecko przebywa w wyznaczonym odizolowanym pomieszczeniu pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi;

e)   o wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza rodzice/opiekunowie prawni niezwłocznie informują dyrektora szkoły podstawowej.

 1. W przypadku zbadania u pracownika temperatury powyżej 37,5°C  (potwierdzonej
  w dwukrotnym badaniu) dyrektor szkoły  podejmuje następujące działania:

a)   pracownik, u którego stwierdzono  podwyższoną temperaturę zaprzestaje wykonywania pracy i unikając kontaktu z innymi osobami przechodzi do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia;

b)   zachowując bezpieczną odległość, dyrektor przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca pracownikowi kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia;

c)   do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy;

d)   o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.