Start Organy szkoły

Organy szkoły

I) Dyrektor Szkoły- mgr Jolanta Popczyk:

- kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ja na zewnątrz

- sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

- realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących

Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie oraz organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły

- wykonuje zadania wynikające z przepisów szczegółowych

- współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych

- Jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego

- odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia

- stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji (w szczególności harcerskich)

II) Wicedyrektor Szkoły – mgr Anna Mrozińska:

 • - Zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności
 • - Przygotowuje projekty tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych o kalendarza imprez szkolnych
 • - Nadzoruje realizację zajęć pozalekcyjnych
 • - Czuwa nad rytmiczną realizację tygodniowego planu zajęć szkolnych i rozlicza godziny nadliczbowe nauczycieli
 • - Opracowuje materiały analityczne oraz oceny efektów kształcenia i wychowania
 • - Kontroluje przestrzeganie dyscypliny pracy
 • - Organizuje zastępstwa na czas nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia

III) Rada Pedagogiczna, którą tworzą wszyscy nauczyciele:

 • - Zatwierdza plany pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców
 • - Podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
 • - podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców
 • - Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły
 • - Podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów
 • - Ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły
 • - Wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej

IV) Rada Rodziców – w jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych:

 • - Uchwala, w porozumieniu z radą pedagogiczną, program wychowawczo-profilaktyczny
 • - Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły
 • - Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
 • - Opiniuje decyzje dyrektora szkoły o dopuszczenie do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji

V)  Samorząd uczniowski:

- ramach swoich kompetencji organizuje pełną samorządność uczniów. Uczniowie mają prawo wybrania Samorządu Uczniowskiego zgodnie z art. 85 Ustawy Prawo oświatowe wraz z uprawnieniami z tej regulacji ustawowej.
- samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
- zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
- samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
- samorząd uczniowski może prowadzić działania w zakresie wolontariatu, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
- samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.