Start HISTORIA

Historia szkoły

Dzięki kronice szkolnej prowadzonej od 1904 roku można opisać zdarzenia szkolne jak i środowiska Siemianowickiego związanego z naszą szkołą. Siemianowice to najstarsza wieś śląska, prawdopodobnie powstała w XII względnie XIII wieku, co potwierdzają zapisy gminne z 1515 roku. Od roku 1718 siemianowice były własnością hrabiego Henckel von Donnesmarcka, który od tego czasu patronował kościołowi i szkole. Ostatni właściciel ziemski Siemianowic, z domu von Donnesmarck hrabia Hugo sprzedał swoje dobra oraz wszystkie prawa i obowiązki przysługującej własności na rzecz Akcyjnej Spółki Zjednoczonych królewskich Hut i Huty Laura.Od pierwszego kwietnia 1904 roku patronat nad naszą szkołą objeło Górnicze przedsiębiorstwo Huty Laura. Ponieważ budynek naszej szkoły jeszcze nie istniał, uczniowie zajmowali pomieszczenia w szkole nr 1, wybudowanej w roku 1859 przy ulicy Bytomskiej, a w roku 1894, została ona przeniesiona na ulicę Zamkową. Od roku 1883 rozpoczęto budowę szkoły nr 2 przy ulicy Michałkowickiej.

Impreza karnawałowa 12 luty 1960 rok. 

Ze względu na rozwijający się przemsł i wzrost ilości ludności w 1903 r rozpoczęto budowę nowej szkoły położonej w dzielnicy Sadzawki. Rok później w 1904 r dzieci z Sadzawek zostały przydzielone do dziewięcioklasowej Szkoły Podstawowej, jednakże ze względu na trwanie budowy pięć klas przydzielono do szkoły nr 1 a cztery klasy do szkoły nr2. Na rozkaz rozporządzenia Inspektora oświaty dnia 12 grudnia 1904 roku została zajęta nowa szkoła - Szkoła Podstawowa nr 3 na Sadzawkach. Jej poświęcenie odbyło się 15 grudnia tego roku przez tutejszego proboszcza księdza Świdra, a tymczasowym kierownikiem szkoły został nauczyciel Knappe. W kolejnych latach w związku z tworzeniem nowych klas, zaszła potrzeba budowy nowej szkoły. Budowę prowadził majster budowlany Seifer. Projekt został wykonany przez gminnego majstra budowlanego P. Toblę. 22 kwietnia 1914 r odbyło się uroczyste poświęcenie Szkoły Podstawowej nr 3. Od tego czasu dwa budynki stanowiły SP nr 3. Tak było do 16 sierpnia 1934 r. kiedy to podjęto decyzję o podziale dotychczasowej 8 – klasowej Szkoły Powszechnej nr 3 na 7 – klasową Szkołę Powszechną Koedukacyjną nr 8 i 8 – klasową Szkołę Powszechną Koedukacyjną nr 11. Organizatorem i pierwszym powojennym kierownikiem SP. nr 11 był Piotr Mróz natomiast SP nr 8 Franciszek Koper. 21 sierpnia 1975 r. – Szkoła Podstawowa nr 8 im. St. Staszica została połączona ze Szkołą Podstawową nr 11 im. J. Słowackiego pod jedną dyrekcją i przyjęła miano Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliusza Słowackiego. Stanowisko dyrektora szkoły objęła pani Danuta Śliwińska. Kolejnymi dyrektorami szkoły byli :mgr Aleksandra Knap, mgr Grzegorz Lorek i mgr Danuta Białaszewska. Obecnie stanowisko to zajmuje pani mgr Jolanta Popczyk.

Rok 1960/61. Szkoła podstawowa nr 8 w Siemianowicach. Lekcja prac ręcznych.