Start

CENA OBIADÓW

Za OBIADY na miesiąc styczeń 2015r.

PŁACIMY OD 1.01.2015 r. DO 5.01.2015 r.

PRZELEWEM NA KONTO

ING BANK ŚLĄSKI 69 1050 1357 1000 0022 6834 8774

POTWIERDZENIE PROSIMY PRZEKAZYWAĆ INTENDENTCE LUB W ŚWIETLICY.PRZYPOMINAMY, ŻE ZA KAŻDY DZIEŃ OPÓŹNIENIA WPŁATY ZA OBIADY NA KOLEJNY MIESIĄC, SĄ NALICZANE USTAWOWE ODSETKI.  PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINU WPŁATY!!!

I. Opłaty za obiady

 1. Opłaty za obiady na dany miesiąc należy uiszczać z góry do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.
 2. Opłaty należy dokonać przekazem w banku, na poczcie lub przez Internet na konto placówki: ING Bank Śląski 69 1050 1357 1000 0022 6834 8774
 3. Po dokonaniu opłaty należy niezwłocznie okazać do wglądu dowód wpłaty intendentowi szkolnemu.
 4. Nie okazanie dowodu wpłaty do końca miesiąca skutkuje skreśleniem ucznia z listy spożywających obiady w następnym miesiącu.
 5. Uczniowie ponoszą odpłatność równą kosztowi produktów zużytych do przygotowania posiłków w wysokości 3,00 zł (trzy złote 00/100) za jeden obiad.
 6. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
 7. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

 

II. Zwroty za obiady

 1. Zwrot poniesionych kosztów. może nastąpić, jeżeli nieobecność ucznia wynosi 2 dni i dłużej.
 2. Nieobecność ucznia zgłoszona tego samego dnia do godz. 900 skutkuje odliczeniem należności za obiad już tego samego dnia.
 3. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły lub u intendenta osobiście bądź telefonicznie.
 4. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

 

III. Czas wydawania posiłków

 1. Posiłki wydawane są w godzinach 1130 – 1300
 2. Stołówka nie prowadzi sprzedaży posiłków na wynos.
 3. Dopuszcza się odbieranie obiadów przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka w przypadku jego nieobecności w szkole.
 4. W przypadku planowanej nieobecności w szkole uczniów danej klasy
  (np. wycieczka itp.) wychowawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt intendentowi przynajmniej trzy dni wcześniej.